ถาม-ตอบ

Q : จะเลือกประกันบริษัทไหนดี

ทุกบริษัทประกันภัยล้วนแต่เป็นบริษัทชั้นนำที่มีมาตรฐานการให้บริการที่ดี มั่นคง อย่างไรก็ตาม แต่ละบริษัทมีความแตกต่างกันในการให้บริการ ท่านควรตรวจสอบรายละเอียดดังต่อไปนี้เพื่อเลือกบริษัทที่เหมาะกับท่านที่สุด

– ดูความคุ้มครองหลักที่จำเป็นต่อท่านเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เช่น ทุนประกันรถ ความเสียหายต่อบุคคลที่ 3 ประกันตัวผู้ขับขี่ ฯลฯ

– เปรียบเทียบราคาค่าเบี้ย (เบี้ยแพงกว่านิดหน่อยแต่อาจคุ้มค่าหากได้รับความคุ้มครองที่จำเป็น)

Q : Cash Before Cover คืออะไร

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท จะนำหลัก Cash Before Cover มาใช้บังคับ คือ สัญญาประกันภัยจะเริ่มมีผลคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยได้ชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว ซึ่งต่างจากเดิมที่ความคุ้มครองจะมีผลทันทีตามวันที่ที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

Q : วิธีการทำประกันภัยรถยนต์ที่ถูกต้อง

1. ดูบัตร : ขอดูบัตรใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัยที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ทุกครั้งที่จะทำประกันภัย

2. ชำระเบี้ยประกันภัย : ชำระเบี้ยประกันภัยให้ครบถ้วนก่อนหรือตรงกับวันที่ประสงค์จะให้เริ่มความคุ้มครอง

3. รับหลักฐาน : เมื่อชำระเบี้ยประกันภัย ให้เรียกหลักฐานการรับชำระเบี้ยประกันภัยของบริษัทประกันภัยเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้ชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว และการทำประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสพภัยจากรถ พ.ศ. 2535(พ.ร.บ.) หรือการทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจรวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ(สมัครใจรวม พ.ร.บ) จะได้รับหลักฐานแสดงการประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพื่อใช้สำหรับการจดทะเบียนใหม่หรือขอเสียภาษีประจำปีต่อนายทะเบียนขนส่ง

4. ติดตามกรมธรรม์ประกันภัย : หากไม่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยภายใน 15 วัน นับแต่วันชำระเบี้ยประกันภัยให้ติดต่อไปที่บริษัทประกันวินาศภัยที่ท่านทำประกันภัยโดยตรง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โทร.1186

สมาคมประกันวินาศภัย โทร. 02-256-6032-8 หรือบริษัทประกันวินาศภัยที่ท่านทำประกันภัย

Q : ถ้าไม่ทำตาม CBC ,ตัวแทนไม่มีบัตร ,รับเงินลูกค้าแล้วไม่ส่ง มีโทษมั้ยค่ะ

นายหน้าประกันวินาศภัยผู้ใดไม่ปฎิบัติตามมีโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือ ปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ตาม พรบ. ประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 มาตรา 100/2

Q : งานโอน code คืออะไร ?

การโอนcode คือ การที่ลูกค้าประสงค์จะต่ออายุกรมธรรม์แต่ขอเปลี่ยนนายหน้าตัวแทน ซึ่งเอกสารประกอบการโอนcodeจะต้องครบถ้วนทั้ง 2 อย่าง คือ 1.หนังสือแต่งตั้งตัวแทนใหม่พร้อมเหตุผลและเบอร์ติดต่อกลับลูกค้า และ2.สำเนาบัตรประชาชนลูกค้า ทั้งนี้เมื่อบริษัทได้รับเอกสารจะมีขั้นตอน ให้นายหน้าตัวแทนเดิมรับทราบ และติดตามลูกค้ารายเดิมก่อน โดยให้ใช้ระยะเวลา 7-15 วัน จากวันรับเอกสาร หรือ บางบริษัทประกันให้ระยะเวลา 7-15 จากวันสิ้นสุดความคุ้มครอง แต่ทั้งนี้บริษัทยังคุ้มครองต่อเนื่องให้กับลูกค้าตามความประสงค์ ซึ่งลูกค้าสามารถเช็คข้อมูลกับฝ่ายรับประกัน หรือ ฝ่ายการตลาดของบริษัทประกันที่ดูแลนายหน้าตัวแทนรายใหม่ได้

ข้อควรระวัง* หากเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่มีการส่งเอกสารให้กับบริษัทประกัน กรมธรรม์ก็จะสิ้นสุดผลบังคับไป

ข้อแนะนำ : ควรชำระเงินเข้าไปที่บริษัทประกันภัยเท่านั้น และจะต้องชำระก่อนวันหมดความคุ้มครอง เพื่อเป็นการยืนยันการต่ออายุประกัน

ส่งคำถามข้อสงสัยมาได้ที่  แฟ๊กซ์.02-9030080 ต่อ2173   e-mail: prakandd@hotmail.com

Advertisements